Закон україни про призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми


3. Право хозяйственного ведения: Понятие и история


Розділ I. ЗАГАЛЬН І ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту Законодавство України про загальну середню освіту базується на. Конституції України і складається з Закону України " Про освіту цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є: забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти; забезпечення.

Гарантии при расторжении трудового договора с беременными


Загальна середня освіта є обов'язковою основною складовою безперервної освіти. Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які грунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави. Стаття 4. Система загальної середньої освіти Систему загальної середньої освіти становлять: загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, у тому числі для.

Запись в трудовой книжке о работе по совместительству!


Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти 1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах. 2. Громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти у приватних навчальних закладах. 3. Здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має.


Рекомендуем обратится к Юристу по данному вопросу


Как оценивают надежность систем теплоснабжения? (Приказ)


Розділ II. ЗАГАЛЬНООСВ ІТНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬН І ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНО Ї СЕРЕДНЬО Ї ОСВІТИ Стаття 8. Загальноосвітній навчальний заклад 1. Загальноосвітній навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту. Загальноосвітній навчальний заклад, заснований на приватній формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку. 2. Загальноосвітній навчальний заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип і форму власності загальноосвітнього навчального закладу.

Министерство Министерство экономического развития


Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно. До загальноосвітніх навчальних закладів належать: школа I-III ступенів; спеціалізована школа  (школа-інтернат) I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів; гімназія (гімназія-інтернат) - навчальний заклад II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю; колегіум (колегіум-інтернат) - навчальний заклад II-III ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілю; ліцей (ліцей-інтернат) - навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу.

Муниципальное образование Дружногорское городское


ЗАКОН УКРА ЇНИ Про загальну середню освіту (Відомості Верховної Ради України (ВВР 1999, 28, ст.230) (Із змінами, внесеними згідно із Законом 1642-III від, ВВР, 2000, 27, ст.213) (Додатково див. Закон 2120-III від, ВВР, 2001, 2-3, ст.10) (Із змінами, внесеними згідно із Законами 2905-III від, ВВР, 2002, 12-13, ст.92 380-IV від, ВВР, 2003, 10-11, ст.86 1344-IV від, ВВР, 2004, 17-18, ст. IV від, ВВР, 2005, 7-8, ст. IV від, ВВР, 2005, 17, 18-19, ст. IV від, ВВР, 2006, 9, 10-11, ст.96.Правила содержания общего имущества в


(Частина перша статті 9 в редакції Закону 2442-VI від ) 2. Інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти: позашкільний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті за інтересами (науковими, технічними, художньо-естетичними, спортивними тощо міжшкільний навчально-виробничий комбінат - навчальний заклад для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці; професійно-технічний навчальний заклад - навчальний заклад для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній і повній загальній середній освіті; вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації - навчальний заклад для задоволення потреб громадян за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра з одночасним з).

Увольнение работников (в том числе беременных женщин) при


2 ст. 299 ГК). Из этого прямо вытекает, что данное имущество становится объектом права собственности учредителей предприятий и учреждений, а не самих этих юридических лиц. Ведь имущественной базой для их появления, как правило, становится имущество собственника-учредителя, находящееся у предприятия или учреждения на ограниченном вещном праве. Следовательно, предприятие или учреждение ни при каких условиях не может стать субъектом права собственности, что лишает всякой почвы рассуждения о возможности появления "права собственности трудовых коллективов "права собственности работников" или их "коллективной собственности" на какую.Учет расходов на программное обеспечение

Похожие статьи

Производство в суде второй инстанции в уголовном процессе
Уведомление работника в связи с истечением срока трудового договора
Шаблон договор на оказание юридических услуг для юридических лиц
На сколько направлений можно подавать документы в магистратуру
Какое решение не может быть принято по результатам аттестации гражданского служащего

.